Strona główna>REGULAMIN
REGULAMIN

 

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym „tuplytki.pl",zwanym dalej Sklepem, prowadzonym przez DIMAG SP. Z O.O.


2. Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:


1) Sprzedający - DIMAG SP. Z O.O. , z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 79 , 15-703 Białystok, NIP 542-322-35-72, REGON 200673075, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 40825, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 430.000 zł;


2) Kupujący – podmiot, który złożył zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem;


3) Konsument - Kupujący, będący osobą fizyczną, nabywający Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą;


4) Strona Internetowa - strona www.tuplytki.pl;


5) Zamówienie - złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;


6) Towar - każdy Produkt, który jest opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej;


7) Cena - pieniężna wartość Produktu brutto wyrażona w polskich złotych (PLN) niezawierająca kosztów przesyłki, ustalana zgodnie z cennikiem obowiązującym u Sprzedającego w chwili potwierdzenia Realizacji Zamówienia przez Sprzedającego;


8) Potwierdzenie Złożenia Zamówienia - informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie wpłynęło do Sprzedającego;


9) Potwierdzenie Realizacji Zamówienia - informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji, określająca rodzaj produktu, cenę, koszty przesyłki oraz przewidywaną datę realizacji wydania przedmiotu umowy, stanowiące potwierdzenie zawarcia umowy z Kupującym;


10) Konto - konto określone unikalnym loginem oraz hasłem zakładane przez Kupującego w czasie rejestracji;


11) Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827).


§ 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień


1. Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej można złożyć po uprzednim utworzeniu Konta Kupującego lub też bez utworzenia Konta, za pośrednictwem Formularza Zamówienia.


2. W celu założenia Konta Kupujący dokonuje rejestracji za pośrednictwem odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej.


3. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Sprzedający przesyła Kupującemu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu, wiadomość zawierającą link służący do aktywacji Konta oraz niniejszy Regulamin. Kupujący powinien dokonać aktywacji Konta w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości. Jeżeli w podanym czasie Kupujący nie aktywuje Konta, koniecznym będzie rozpoczęcie procesu rejestracji na nowo.


4. W przypadku Kupujących dokonujących zakupów bez utworzenia Konta Sprzedający przesyła niniejszy Regulamin niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.


5. W zamówieniu Kupujący dokonuje:


1) wyboru zamawianych Towarów lub specyfikacji usług,


2) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),


3) wyboru sposobu płatności.


6. Warunkiem realizacji zamówienia jest złożenie przez Kupującego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.


7. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedający przesyła Kupującemu Potwierdzenie Złożenia Zamówienia. Wraz z Potwierdzeniem Złożenia Zamówienia Kupujący, będący Konsumentem, otrzymuje pouczenie o uprawnieniu do odstąpienia od umowy oraz formularz odstąpienia od umowy. 


8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).


9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

§ 3. Zmiany w zamówieniach


1. Zmiany w zamówieniu Kupujący może dokonywać do momentu jego zrealizowania (tj. do momentu przekazania do wysłania). 


2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sprzedającym e-mailem pod adresem internet@dimag.pl.


3. Wszelkie modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem będą uwzględniane tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na koncie Kupującego.

 

§ 4. Zawarcie umowy


1. Zamieszczona na Stronie Internetowej informacja o Produkcie wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 k.c., a jedynie zaproszenie do składania ofert.


2. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący otrzyma od Sprzedającego Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.

 

§ 5. Płatności


1. Sklep oferuje, według wyboru Kupującego, następujące sposoby płatności za zamawiane Towary:


1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr  45114017750000353154001001

 


2) za pobraniem - przy odbiorze przesyłki,


3) gotówką lub kartą kredytową bądź debetową - w przypadku odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego,


2. Za termin zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.


3. Sprzedającemu przysługuje prawo określenia, iż płatność za wybrane Towary będzie dokonywana jedynie w sposób o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu. W takiej sytuacji termin rozpoczęcia realizacji zamówienia liczony będzie od dnia zaksięgowania wpłaty przez Sprzedającego. Postanowienia  zawartego w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się do Kupujących będących Konsumentem. 

 

§ 6. Realizacja zamówienia


1. Przy każdym Towarze podany jest orientacyjny czas przygotowania zamówienia do wysyłki bądź czas wykonania danej usługi. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania przesyłki ze Sklepu Internetowego, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego Zamówienia, a termin wysyłki określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie dochować orientacyjnego terminu przygotowania Towaru do wysyłki lub wykonania usługi, poinformuje o tym niezwłocznie Kupującego, który w takiej sytuacji może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie drugie Regulaminu.


2. Przesyłka będzie wysyłana za pośrednictwem przewoźnika Rohlig Suus Logistics S.A.lub PEKAES S.A.


3. Za datę zrealizowania Zamówienia uważa się datę nadania przesyłki przewoźnikowi.


4. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą Kupujących będących Konsumentami.


5. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument wraz z zamówionym Towarem otrzymuje on niniejszy Regulamin wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy stwierdzającym jej datę, rodzaj oraz przedmiot świadczenia (rachunek lub fakturę).


6. Przed przyjęciem przesyłki od przewoźnika Kupujący ma obowiązek zbadania zawartości przesyłki. W sytuacji, gdy przesyłka posiada uszkodzenia Kupujący winien ten fakt zgłosić bezpośrednio przewoźnikowi (sporządzić protokół szkody i przesłać go na adres sklepu).

 

§ 7. Koszty przesyłki


1. Koszty przesyłki zamówionego Towaru ponosi Kupujący.


2. Kwota kosztów przesyłki uzależniona jest od wartości oraz gabarytów i wagi zamówienia.


3. Kwota kosztów przesyłki wyświetlana jest na bieżąco przy dokonywaniu oraz modyfikacji Zamówienia, a także jest wskazywana w Potwierdzeniu Realizacji Zamówienia.

 

§ 8. Możliwość odstąpienia od umowy


1. Kupujący, będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru. Formularz odstąpienia jest dostępny na Stronie Internetowej, jak również zostaje wysłany Kupującemu wraz z Potwierdzeniem Złożenia Zamówienia. 


2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem, jest on zobowiązany ponieść  bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


3.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem zobowiązany jest on do zwrotu Sprzedającemu Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 


4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem Sprzedający  zwraca Kupującemu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu, cenę powiększoną o koszty wysyłki Towaru.  Sprzedający jest uprawniony wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób jaki został użyty przez Konsumenta podczas dokonywania płatności, chyba że Konsument wybrał inny sposób, który nie będzie powodował powstania dodatkowych kosztów po stronie Sprzedającego oraz Konsumenta.


5. Zwracany Towar powinien być wysłany w oryginalnym opakowaniu, a nadto winien być zabezpieczony przed zniszczeniem. W przypadku Towarów wysyłanych na paletach, zwracany Towar winien być również przesłany na paletach. Do zwracanej przesyłki Kupujący powinien dołączyć dowód zakupu Towaru.


6. W przypadku, gdy Sprzedający był zobowiązany do wystawienia faktury VAT, po otrzymaniu zwracanego Towaru wystawia on na rzecz Kupującego fakturę VAT korygującą. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu podpisanego egzemplarza faktury korygującej.


7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


§ 9. Reklamacje


1. Sprzedający zobowiązany jest wydać Kupującemu Towar wolny od wad. Gdy Towar ma wadę należy go odesłać na adres wskazany przez Sprzedającego.


2. W przypadku, gdy Towar wysyłany jest za pośrednictwem kuriera Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, a w przypadku jej uszkodzeń, sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. 


3. Wadliwy Towar należy odesłać wraz z formularzem reklamacji otrzymanym wraz z zamówionym Towarem oraz dostępnym na Stronie Internetowej, a w przypadku gdy Kupujący jest Konsumentem wraz z opisem wady w dowolnej formie.


4. Reklamowany Towar należy wysłać w sposób zabezpieczający Towar przed zniszczeniem, a gdy Kupujący nie jest Konsumentem, Towar należy wysłać w oryginalnym opakowaniu.


5. Punkty 1-3 nie obejmują reklamacji składanych w ramach gwarancji, której zasady składania

określają Ogólne Warunki Gwarancji.

 

§ 10. Odpowiedzialność Sprzedającego


1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia, na które wpływ miały osoby trzecie.


2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania przewoźnika, za pośrednictwem którego Towar dostarczany jest do Kupującego.


3. Zapisy ust. 1 i 2 nie dotyczą Kupujących będących Konsumentami.


§ 11. Ochrona danych osobowych


1. Do przeprowadzenia transakcji zakupu niezbędne jest podanie prawdziwych danych osobowych wymaganych w formularzu rejestracyjnym. Podanie nieprawdziwych danych skutkować będzie usunięciem Konta. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych danych.


2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:


1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r nr 133 poz. 883) w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy,


2) administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia jest DIMAG SP. ZO.O.,


3) ma prawo dostępu do swoich danych w celu kontroli i weryfikacji,


4) ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,


5) udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne,


6) dane są zabezpieczone w sposób opisany na Stronie Internetowej.


3. Kupujący składając zamówienie wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu realizacji Zamówienia.


§ 12. Postanowienia końcowe


1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający to:


a) połączenie z siecią Internet oraz aktywne konto e-mail;


b) przeglądarka internetowa Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;


2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedającego oraz na Stronie Internetowej.


3. Prawem właściwym jest prawo polskie.


4. Sprzedający będzie podejmował starania by spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu były rozwiązywane polubowne, a dopiero w braku możliwości takiego rozwiązania, były przekazywane sądom powszechnym.  Sądem właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla miasta Białegostoku. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Kupujących będących Konsumentami.


5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta. 


6. Postanowień niniejszego Regulaminu określających uprawnienia lub obowiązki Kupującego będącego Konsumentem, w sposób sprzeczny z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszających interesy konsumentów, nie stosuje się. W miejsce tych postanowień stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 


7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.


8. W przypadku umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu stosuje się zasady dotychczasowe. 


DOKUMENTY DO POBRANIA


1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy kupna


2. Formularz odstąpienia od umowy kupna

 

 


  

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest DIMAG Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 29, 15-001 Białystok, tel. 85 874 30 95.

 

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu realizacji zawartej z Administratorem umowy, spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, m.in. w zakresie podatkowym, lub reklamacyjnym oraz w związku z umożliwieniem Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia roszczeń.

 

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 b RODO (w zakresie dotyczącym realizacji umowy), art. 6 ust. 1 c RODO (w zakresie obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 f RODO (w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

 

Państwa dane mogą zostać udostępniane podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, m.in. świadczącym na jego rzecz pomoc prawną lub rachunkową, a także spedytorom i podmiotom zajmującym się obsługą systemów IT Administratora. Administrator może również przekazać Państwa dane innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. podmiotom obsługującym dokonywane przez Państwa transakcje bezgotówkowe, a także organom władzy publicznej w celu realizacji nałożonych na nie obowiązków. 

 

Państwa dane będą przechowywane przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi ich przechowywanie, a także przez okres realizacji oraz rozliczeń umowy,  aż do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów dane będą przechowywane przez okres trwania takich postępowań.

 

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

 

Podanie przez Państwa danych nie stanowi warunku zawarcia umowy. Wymóg podania niektórych danych wynika jednak z przepisów prawa. Np. w celu otrzymania faktury VAT są Państwo zobligowani do podania imienia, nazwiska, adresu oraz numeru NIP. Brak ich podania uniemożliwi wystawienie Państwu faktury VAT. Celem realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu Administrator może nadto wymagać od Państwa podania danych w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL lub NIP. Brak podania wymaganych danych może stanowić przeszkodę do zawarcia z Państwem umowy, a tym samym nabycia oferowanych przez Administratora towarów.

 

Wszelkie inne dane osobowe, które nie są wymagane do realizacji umowy, lub na podstawie przepisów prawa, bądź realizacji uzasadnionego interesu prawnego Administratora zbierane są w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę, która może być w każdym czasie wycofana.

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

Znajdź nas w Google+